×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


صفحه اصلی > برنامه ریزی آموزشی > کمیته برنامه ریزی درسی 

 

کمیته برنامه ریزی درسی

این کمیته مشتمل برمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(ریس کمیته)، مسئول واحدبرنامه ریزی درسی مرکز(دبیرکمیته) و اعضای آن معاونین آموزشی دانشکده ها و مسئولین EDO دانشکده ها می باشد و در برخی موارد برحسب ضرورت از مدیران گروه های آموزشی ویا کارشناسان آموزشی دانشکده ها و معاونت آموزشی  نیز دعوت بعمل می آید.

هدف کمیته برنامه ریزی درسی:

هدف کمیته برنامه درسی ، تنظيم امور برنامه آموزشی و درسی دانشگاهي براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص و متناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در جهت ارتقاي سطح کيفي آموزشي دانشجويان است.

وظایف کمیته برنامه درسی:

 •     بررسی برنامه ترم بندی گروه های مختلف آموزشی
 •     بررسی جابجایی دروس در برنامه ترم بندی گروه های مختلف آموزشی
 •      بررسی حذف یا اضافه نمودن برخی دروس در برنامه آموزشی گروه های مختلف
 •      بررسی طرح دوره های دروس مختلف گروه های آموزشی
 •      ارزشیابی برنامه های آموزشی و برنامه های درسی  و عناصرآنها
 •      بررسی استفاده از آموزش الکترونیکی در تدریس و ارزشیابی
 •      شرکت منظم وفعال در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی
 •      ايجاد برنامه هاي آموزشي (مقطع-رشته)

 • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • تلفن:076-33335013-33341005
 • کد پستی:7919915519
 • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

 • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
  کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
  Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved