×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


براي يادگيري موثر و دستيابي به اهداف آموزش ،داشتن اطلاع كافي و جامع از ماهيت « برنامه ريزي درسي » مورد نياز همه آموزش دهنده ها مي باشد . بنابراين، با توجه به اهميت و نقش برجستة برنامه‌هاي درسي، بررسي و تحقيق درباره كارآيي هر چه بيشتر آنها در شيوه تدريس، سنجش و در نهايت يادگيري فراگيرا ن بسیار ضروری و با اهمیت به نظر می رسد . 

اهم اهداف گروه برنامه ريزي درسي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي:

  

 • مرور نظام مند بر برنامه هاي درسي موفق و مطرح در دنيا
 • بهبود و بازنگري برنامه هاي آموزشي
 • انطباق برنامه هاي درسي با نياز جامعه
 • انطباق برنامه هاي درسي با وظايف  (task) آينده دانشجويان
 •  تعيين core curriculum در برنامه درسي دانشگاه
 • تعيين core competency  در برنامه ريزي درسي دانشگاه
 • هدفمند شدن برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • استفاده بهينه از زمان و امكانات جهت آموزش كيفي
 •  نظارت و پيگيري اجرايي برنامه هاي آموزشي مدرسين
 • تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف ( طرح دوره "  "course plan  و طرح درس   Lesson Plan اساتيد دركليه دروس عملي، نظري و  باليني  و در تمام گروه هاي آموزشي)
 • تدوين log book جهت دوره‌هاى تخصصى
 • ارزشيابي  طرح درس اساتيد و ارائه بازخورد برنامه‌ريزى شده در کارگاه‌هاى آموزشى ويژه مدرسين
 • تدوين راهنماي مطالعاتي براي دانشجويان
 • نظارت بر اجراى برنامه‌هاى آموزشى و ارزشيابى آنها
 • ارتقاء برنامه هاي درسي و منابع آموزشي به روز از طريق بازنگري در ابتداي هر ترم
 • مشاركت و پيگيري اجراي برنامه ها توسط مديران گروه ها

 


 • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
 • تلفن:076-33335013-33341005
 • کد پستی:7919915519
 • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

 • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
  کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
  Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved