×
EN  |   |   |  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان | Hormozgan University Of Medical Sciences


1- هدف اصلی:

  - ارزشیابی آزمون ها ی دانشکده های تحت پوشش

 

   2 - اهداف فرعی:

     1- بکارگیری نرم افزار تجزیه و تحلیل آزمون های تستی و آموزش کاربردی آن

     2- تجزیه و تحلیل آزمون های دانشکده ها با استفاده از سیستم راه اندازی شده و با سیاست

      تعیین شده در کمیته ارزشیابی دانشگاه

     3- بازخورد نتایج تحلیل آزمون به اساتید و مسئولین مربوطه

 

    3- فعالیتها بر مبنای اهداف

          1-هدف اول: بکارگیری نرم افزار تجزیه و تحلیل آزمون های تستی و آموزش کاربردی آن

           فعالیت اول: بررسی نرم افزارهای موجود در بازار در زمینه تجزیه و تحلیل آزمون

           فعالیت دوم: انتخاب بهترین محصول از بین نرم افزارها با توجه به منابع مالی دانشگاه

           فعالیت سوم: تهیه سخت افزار و آماده سازی بستر سخت افزاری جهت نصب و راه اندازی نرم افزار

           فعالیت چهارم: رایزنی با دانشکده ها جهت معرفی رابطین جهت آموزش نرم افزار

           فعالیت پنجم: دعوت از شرکت جهت نصب و راه اندازی و آموزش رابطین

 

         2- هدف دوم: تجزیه و تحلیل آزمون های دانشکده ها با استفاده از سیستم راه اندازی شده و

              با سیاست تعیین شده در کمیته ارزشیابی دانشگاه

           فعالیت اول: اجرای آنالیز آزمون های تستی در هر نیمسال سال تحصیلی جاری در دانشکده های دانشگاه

           بر اساس سیاست تعیین شده در کمیته مرکزی EDC

           فعالیت دوم: بررسی آنالیزهای انجام شده و بازخورد نتایج آن به اساتید

           فعالیت سوم: برگزاری جلسات با رابطین جهت توسعه کار و رفع اشکالات رخ داداه شده در نیمسال جاری

           فعالیت چهارم: تدوین راهنمای تجزیه و تحلیل آزمون و همچنین اتخاذ سیاست های درست جهت

           اجرای هر چه بهتر آنالیز آزمون های دانشگاه

 

          3- هدف سوم: بازخورد نتایج تحلیل آزمون به اساتید و مسئولین مربوطه

           فعالیت اول: تعیین فرمت یکسان جهت بازخورد آنالیز آزمون به اساتید

           فعالیت دوم: برگزاری دوره ها و نشست های آموزشی جهت تفسیر نتایج تحلیل آزمون ها

           با اساتید توسط متخصصین آموزش پزشکی

           فعالیت سوم: بازخورد نتایج تحلیل آزمون به روسای دانشکده ها

 

 

فایل طراحی منظم آموزشی


   دانلود : Eucation_plan.pdf           حجم فایل 674 KB

  • بلوار جمهوری اسلامی-مجتمع پیامبر اعظم ضلع شرقی بیمارستان شهید محمدی- معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
  • تلفن:076-33335013-33341005
  • کد پستی:7919915519
  • ایمیل:EDC@HUMS.AC.IR

  • سال 1400: تولید ، پشتیبانی ها و مانع زدایی
    کلیه حقوق متعلق به دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد
    Copyright © 1998-2020 Hormozgan University of Medical Sciences. All rights reserved