صفحه اصلی > نوآوری در آموزش > دانش پژوهی آموزشی  

 

دانش پژوهی آموزشی


اهداف:

در دهه های اخیر مبنای ارزشیابی و ارتقا اعضای هیات علمی، توانایی و عملکرد آن ها در زمینه فعالیت های پژوهشی بوده است و فعالیت های آموزشی که بخش مهمی از رسالت موسسات آموزش عالی و قسمت عمده از عملکرد اعضای هیات علمی را تشکیل می دهند. جایگاه خود را از دست داده بود. برای رفع این مشکل، تلاش های گسترده ای صورت گرفت تا تلاش و کوشش ایشان در عرصه آموزش به نحو مناسب ارزش گذاری شود و همین امر منجر به ورود مفهوم دانش پژوهی (scholarship) به ویژه دانش پژوهی آموزشی به عرصه های دانشگاهی شد. با گنجاندن این مفهوم در ماده 2 آیین نامه ارتقا مرتبه اعضای هیات علمی و در نظر گرفتن آن به عنوان یکی از اجزای پیشرفت و ارتقا آکادمیک توجه به این مسئله وارد مرحله جدیدی شده است.

جایگاه و اهمیت فعالیت های نوآورانه (دانش پژوهانه) در نظام آموزشی دانشگاه مبرهن و حمایت از این نوع فعالیت ها از رسالت های اصلی هر نظام آکادمیک است. در همین راستا واحد دانش پژوهی آموزشی مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، هدف اصلی خود را مدیریت اجرایی، حمایت و تسهیل فرآیند های نوآورانه در این دانشگاه قرار داده است.

 

 

اعضاء

فعالیت ها و شرح وظایف

آیین نامه ها، دستور العمل ها و فرم ها