واحد ارزشیابی آموزشی

 

   پيشرفتهاي سريع علوم پزشکي در جهان امروز ما را ملزم مي سازد که بيش از پيش به مسأله آموزش توجه نماييم. يکي از مهمترين راههاي بهبود کيفيت آموزش، انجام ارزشيابي است که   ارتقاء کيفيت آموزش در نهايت موجب تسريع توسعه همه جانبه کشور است.  با توجه به اهميت ارزشيابي هر برنامه در ارتقاء كيفي آن و نيز نقش ارزشيابي در يافتن نقاط ضعف و قوت برنامه­هاي آموزش دانشگاه مركز توسعه آموزش هدايت و پشتيباني عمل و  اجراي طرحهاي ارزشيابي سيستماتيك را دست اجرا دارد .


معرفی و فعالیت های واحد
تحلیل آزمون
فرایند ارزشیابی اساتید
کمیته ارزشیابی
استاندارد های آموزش بالینی
فرم های ارزشیابی