صفحه اصلی > المپیاد دانشجویی > مسئول واحد و اعضای کمیته 

مسئول واحد و اعضای کمیته:

مسئول واحد: صدیقه دولتی، کارشناس ارشد مدیریت آموزشی (از آبان ماه 1397 تا کنون)