اهداف و شرح وظایف:

از جمله اهداف این جشنواره عبارتند از:

-         ايجاد فضای رقابت سالم در تحولات علمی آموزشی علوم پزشکی در سطح دانشگاه و کشور

-         شناسايی و معرفی فرايندهای نوآورانه و جديد آموزشی به عنوان الگو در سطح دانشگاهی، کشوری، منطقه ای و بين المللی

-    ارج نهادن به زحمات فعالان عرصه آموزش عالی علوم پزشکی اعم از اعضای هيات علمی، دانشجويان و کارشناسان حوزه آموزش عالی علوم پزشکی کشور

-         ايجاد بستر مناسب جهت نشر فعاليت های توسعه موسسات آموزش عالی علوم پزشکی و تبادل تجربيات

-         تشويق توليد تجهيزات، دستگاه ها و لوازم کمک آموزشی جديد

با در نظر گرفتن این اهداف می توان وظایف زیر را برای این واحد در نظر داشت:

1.      ارسال فراخوان جشنواره در اسرع وقت به واحدهای مختلف دانشگاه از طریق پیامک، نامه اداری، نصب بنر و ...

2.      دریافت و طبقه بندی فرآیندهای ارسالی به جشنواره

3.      داوری و انتخاب فرآیندهای برتر ارسالی به دانشگاه

4.      بارگذاری اطلاعات فرآیندهای برتر دانشگاهی در سامانه همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره شهید مطهری