صفحه اصلی > نوآوری در آموزش > جشنواره شهید مطهری > مسئول واحد و اعضای کمیته 

مسوول واحد و اعضاء کمیته:

مسوول واحد: مرضیه برزگر، کارشناسی ارشد آموزش پزشکی

ارکان این واحد مشتمل بر هیات داوران جشنواره درون دانشگاهی و کمیته های تخصصی و اجرایی می باشد که هر سال با حکم معاون آموزشی دانشگاه منصوب می گردند.