صفحه اصلی > درباره مرکز > معرفی اعضا 

"كاركنان مرکز توسعه و آموزش "


نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
دکتر سمیره عابدینی دکترای برنامه ریزی درسی و تدریس 076-33335013 076-33335013
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
فواد جهاندیده کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی 076-33341005 076-33341005
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
name m tell tell
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
       
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
سمانه معتمد کارشناسی ارشد فیزیولوژی 33341005-076 33341005-076
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
مرضیه برزگر کارشناسی ارشد آموزش پزشکی 076-33335013 076-33335013
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
فواد جهاندیده کارشناس ارشد انفورماتیک پزشکی 076-33341005 076-33341005
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
name m tell tell
نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی شماره تماس شماره داخلی عکس پرسنل
name m tell tell