مسئول واحد پایش  آموزش در عرصه:

سمانه معتمد جهرمی(کارشناسی ارشد فیزیولوژی)

تلفن تماس:33335013-0763