عملکرد:

واحد ارزشیابی برنامه آموزشی در حال انجام فعالیت های بنیادی برای ایجاد و نهادینه کردن فرایندهای ارزشیابی برنامه های آموزشی کلیه ی گروه های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان می باشد. این فعالیت ها در سال 97 آغاز گردیده و مراحل آن در سال جاری در حال انجام می باشد. عمده فعالیت های انجام شده در این واحد در ادامه ارائه شده است.  

فعالیت های انجام شده در واحد ارزشیابی برنامه آموزشی:

1-     بررسی فعالیت های انجام شده در حوزه ارزشیابی برنامه آموزشی در سایر دانشگاه های کشور

2-     بررسی فعالیت های انجام شده در حوزه ارزشیابی برنامه آموزشی در سایر کشورها

3-     بررسی استانداردها و قوانین موجود در حوزه ارزشیابی برنامه آموزشی در سطح ملی و بین المللی

4-     برگزاری جلسات هم اندیشی برای تدوین سند ارزشیابی برنامه دانشگاه

5-     طراحی و تدوین سند ارزشیابی برنامه آموزشی EDC دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

6-      طراحی و تدوین پرسشنامه ارزشیابی برنامه آموزشی EDC دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

7-     برنامه ریزی جهت انجام ارزشیابی برنامه آموزشی رشته فناوری اطلاعات سلامت

8-     برگزاری جلسات هم اندیشی با گروه فناوری اطلاعات سلامت

9-     تدوین پرسشنامه ارزشیابی برنامه آموزشی رشته فناوری اطلاعات سلامت