معرفی واحد:

 واحد ارزشیابی برنامه آموزشی EDC دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

یکی از ابعاد ارزشیابی در حوزه آموزش، ارزشیابی برنامه آموزشی می باشد که یک جنبه ضروری و مهم هر نظام آموزشی ملی بوده و مبنای تصمیم گیری ها در حوزه سیاست های برنامه آموزشی را مشخص می کند. همچنین در طی فرایند مستمر تنظیمات برنامه درسی و فرایندهای اجرای برنامه آموزشی بازخوردهای لازم را فراهم می نماید. قابل ذکر است که ارزشیابی یکی از مراحل اصلی توسعه برنامه های آموزشی می باشد و مقوله ای جداگانه محسوب نمی گردد.

واحد ارزشیابی برنامه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، زیر نظر مستقیم مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی قرار دارد و تصمیمات مربوطه در این مرکز در خلال جلسات کمیته ارزشیابی برنامه آموزشی و کمیته دانشکده ای برنامه آموزشی اتخاذ می گردد. ارتباط واحد ارزشیابی با دانشکده ها نیز از طریق دفاتر توسعه آموزش (EDO) صورت می گیرد.