صفحه اصلی > نوآوری در آموزش > دانش پژوهی آموزشی  > فعالیت ها و شرح وظایف 

از جمله فعالیت ها و وظایف واحد دانش پژوهی عبارتند از:

1.     تعیین اولویت های آموزشی دانشگاه در زمینه دانش پژوهی

2.     بررسی کارشناسی و ارائه پیشنهاد به کمیته دانشگاهی دانش پژوهی دانشگاهی در خصوص راهکارهای گسترش و ارتقا دانش پژوهی در دانشگاه

3.     اطلاع رسانی و آموزش در زمینه دانش پژوهی در سطح دانشگاه

4.     ارائه خدمات حمایتی، مشاوره و ارزیابی فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه

     a.     اعلام وصول و ثبت اولیه فعالیت های نوآورانه در سطح دانشگاه

     b.     معرفي و پيشنهاد پروپوزال هاي منتخب براي اعطاي گرانت آموزشي در مراكز ذیصلاح

      c.      تعيين مشاور آموزشي براي فرآیندها نو آورانه و طرح هاي پذيرفته شده در صورت درخواست متقاضي

      d.     اعلام وصول و ثبت اوليه مستندات و شواهد دانش پژوهي در سامانه فعاليت هاي نوآورانه

      e.     تعيين و ارسال طرح هاي درخواست ارزشيابي فعاليت هاي نوآورانه به داوران مربوطه

      f.       جمع بندي ارزيابي، پيشنهاد امتياز به كميته دانش پژوهي دانشگاهي

      g.      دريافت اعتراضات و اعلام نتيجه ارزيابي مجدد در كميته دانشگاهي

      h.     تعيين و اعلام ساليانه رتبه هاي برتر فعاليت هاي نوآورانه دانشگاهي در سطح دانشگاه جهت جشنواره شهید مطهری

      i.        ارسال مدارك به كميته كشوري از طريق سامانه فعاليت هاي نوآورانه جهت ارزيابي موارد مشمول دانش پژوهي كشوري و يا بين المللي و شركت در جشنواره كشوري شهيد      مطهري به مركز مطالعات وزارت بهداشت

      j.        برگزاري جلسات كميته دانشگاهي و اطلاع رساني مدعوين

      k.      پيشنهاد دستوركار، تنظيم صورت جلسات دانشگاه در بخش فعاليت هاي دانش پژوهی