صفحه اصلی > سایر واحدها > توسعه آموزش دانشجویان 

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه :

به منظور بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان که از سرمایه های اصلی نظام آموزشی هستند و به منظور تسهیل انجام این فرایند مهم کمیته­های مشورتی در دی ماه سال 1389 تشکیل گردید و بر اساس آئین نامه های ارسال شده مقرر گردید حداقل دو بار در هر ترم زیر نظر واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه فعالیت نمایند. با توجه به نیاز به ارتقای سطح مشارکت و فعالیتهای دانشجویی در فعالیتهای توسعه آموزشی و به دنبال شکل­گیری مناطق آمایشی در ساختار وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی، بازنگری آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی از آذرماه 96 ضروری به نظر می رسید. و سرانجام در مهر ماه سال 97 اساسنامه تشکیل کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی تدوین و ابلاغ گردید.

رسالت این کمیته ارتقای جایگاه دانشجویان در زنجیره تصمیم­سازی­های آموزشی و آماده سازی دانشجویان توانمند برای رهبری نوآوری­های موثر در حوزه آموزش پزشکی است. این کمیته در عرصه های مختلف نوآوریهای آموزشی و پژوهش در آموزش، در راستای بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه­های علوم پزشکی گام بر می­دارند.

ساختار جدید و ارکان اصلی کمیته­های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی عبارتند از:

-         کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

-         شبکه منطقه­ای و کشوری توسعه آموزش

-         کمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش وزارت

-         کمیته مشورتی دانش­آموختگان

-         مجمع عمومی

 

کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه متشکل است از :

*رئیس کمیته : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

*دبیر کمیته : یکی از اعضای دانشجویی کمیته به انتخاب اعضای کمیته

*اعضای شورای مرکزی کمیته دانشجویی: نمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده­های موجود در دانشگاه به انتخاب مسئولین آموزشی دانشکده ها

*مسئول دفتر استعداد های درخشان دانشگاه

 

 

 

اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی ابلاغیه مهر ماه 97 وزارت بهداشت

اساسنامه داخلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه