صفحه اصلی > توانمند سازی اساتید > فرم ها و آیین نامه ها 

فرم هاو آیین نامه ها

-         دستور العمل آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمند سازی اعضای هیات علمی دانشگاه ها

-         شیوه نامه جامع توانمند سازی اساتید دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان مبتنی بر آموزش بزرگسالان (در حال تصویب)

-         دستور العمل برگزاری کارگاه های آموزشی جهت اعضای هیات علمی توسط دفاتر توسعه آموزش

-         پیش نویس آیین نامه حمایت و تسهیل شرکت اعضای هیأت علمی در دوره های آموزش پزشکی (در حال تهیه)

-         فرم قرارداد آموزش دوره های توانمند سازی مدرسین کارگاه های دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

-         دستورالعمل برگزاری کارگاه آموزشی غیر حضوری(در حال تدوین)