صفحه اصلی > پژوهش در آموزش > مسئول واحد و اعضای کمیته 

 

 

 کمیته پژوهش در آموزش در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ، به منظور تعییناولویتهای پژوهش در آموزش ، سیاستگزاری در جهت تسهیل روند پذیرش و تصویب طرحهای پژوهش در آموزش ،سیاستگزاری در جهت جذب پژوهشگران به سمت طرحهای پژوهش در آموزش و... تشکیل گردیده است اعضاء این کمیته عبارتند از :

  جناب آقای دکتر شهرام زارع

جناب آقای دکتر تیمور آقاملایی

 سرکار خانم دکتر نسرین داوری

سرکار خانم دکتر مهسا رحیم زاده

 سرکار خانم دکتر مرضیه نیک پرور

سرکار خانم عارفه شاهی

سرکار خانم دکتر سمیره عابدینی

جناب آقای دکتر پدرام انصاری

جناب آقای دکتر مهربان شاهی