course plan   برنامه کلی است که برای یک درس  خاص مثلا دو واحد ایمنی شناسی نوشته میشود .این مرحله بسیار ساده است به نمونه ایی که پیوست شده نگاه کنید. با یک نگاه به course plan   هر درس اطلاعات مهمی بدست می آید که هم برای مافوق و هم برای دانشجو قابل استفاده است.همانطور که میبینید با نوشتنcourse plan شما اهداف کلی خود از ارائه این درس را بیان میکنید .اکنون با هم این فرم را پر میکنیم:

 پیشنیاز :منظور از پیشنیاز, پیشنیاز درس است برای مثال پیشنیاز درس ایمنی شناسی واحد فیزیولوژی است .

 هدف کلی:

  هدف کلی به معنی فرجام،پیامد یا نتیجه کار است . یعنی قصد از فعالیت هایی که اساتید و فراگیران برای آموختن انجام می‌د هند، رسیدن به هدف های کلی آموزش است.این هدفها:

 1-    با افعال و عبارت کلی و غیر رفتاری* (نظیر: فهمیدن،درک کردن، دانستن، آشنا شدن و .....) بیان می‌گردند2- در زمان نسبتاً طولانی ( چند ماه یا یک سال و بیشتر) قابل تحقیق هستند 3- فعالیت ها و تجاربی را که دانشجویان برای رسیدن به هدف کلی باید انجام دهند، متعدد و فراوان می‌باشند.

 بطور خلاصه می‌توان گفت که (هدف کلی آموزش) قابلیتهایی است که اساتید انتظار دارند، فراگیران پس از پایان دوره، به آن نائل شوند.

 مثال هدف‌ه ای کلی :

 - فراگیر در پایان دوره آموزشی با مفاهیم پایه ایمنی شناسی ونقش سیستم ایمنی در بیماریها آشنا شود.

 -    فراگیر در پایان دوره آموزشی با بیماری‌های شایع داخلی آشنا شود.

 فهرست محتوی و ترتیب ارائه دروس:

   در اینجا سرفصلها را به ترتیب ارائه درکلاس وارد کنید.

 هدف‌ه ای جزئی (ویژه):

 پس از تعیین هدف‌های کلی گام بعدی این است که هر هدف کلی را به تعداد مناسب به هدف‌های جزئی که بتوان از طریق آنها در جهت رسیدن به هدف کلی استفاده نمود،اینجا به آیتم اول در محتوی توجه کنید .شما چه انتظاری از دانشجویی که این محتوی را یاد گرفته  دارید.برای هر آیتم در محتوی, شما چند هدف  کوچکتر(هدف جزیی) می نویسید, یادتان باشد در اینجا باید از افعال رفتاری* (نظیر: نام ببرد, تشریح کند,توضیح دهد و....) استفاده کنید.از یک آیتم در محتوی ممکن است چند هدف جزیی زاییده شود.

 استراتژی وشیوه تدریس :

 در اینجا روشهایی که  مدرس برای آموزش استفاده می کند را وارد کنید.

 وظایف وفعالیت دانشجو:

 انتظارتی که از دانشجو دارید اینجاوارد کنید.

 ارزیابی:

 چه معیارهایی در ارزیابی دانشجو دارید وبه هر کدام چند درصد از کل نمره اختصاص یافته

 رفرانسها:

 تمام رفرانسها را وارد کنید.

دانلود فایل طرح دوره 

چک لیست طرح دوره 

 افعال غیر رفتاری - افعالی که قابل مشاهده و اندازه گیری نمی‌باشند مثل دانستن،فهمیدن و تسلط یافتن و....

افعال رفتاری - افعال قابل مشاهده و اندازه گیری مانند شرح دادن,نام بردن, رسم کردن و …