صفحه اصلی > برنامه ریزی آموزشی > عملکرد واحد 

عملکرد واحد:

اهم فعالیت های انجام شده واحد برنامه ریزی درسی در سال 1395

1-  بررسی برنامه های ترم بندی تمامی دانشکده ها به تفکیک گروه های مختلف

2- تعیین برنامه های آموزشی اولویت دار جهت بازنگری

3- بررسی موارد آموزشی گایدلاین حاملگی پرخطرجهت آموزش گروه های مرتبط

4- پیگیری تدوین طرح درس های تمامی دانشکده ها به تفکیک هر درس

5- بررسی تعیین میزان تطابق طرح دروس موجود براساس برنامه درسی مصوب وزارت متبوع

6- تعیین اولویت ها و مشکلات آموزشی از مجاری بازدید های منظم از تمامی فیلدها(بیمارستان ها،مراکز بهداشتی و...)

7-تعیین اولویت ها و مشکلات سلامت استان به تفکیک واحدهای مختلف معاونت بهداشتی دانشگاه مرتبط با رشته های تحصیلی موجود

8- تعیین اولویت ها و مشکلات سلامت استان به تفکیک واحدهای مختلف معاونت درمان دانشگاه مرتبط با رشته های تحصیلی موجود

9-قابل دسترس نمودن کلیه طرح دوره های موجود به تفکیک هردرس برای دانشجویان و اساتید از طریق بارگذاری در وب سایت دانشکده ها

10- بررسی تطبیقی شرح وظایف شغلی و اهم توانمندی های سه رشته(پزشکی عمومی،دندانپزشکی عمومی و فناوری اطلاعات سلامت)از دیدگاه فارغ التحصیلان

11- نیازسنجی آموزشی درزمینه برنامه درسی(روش تدریس،روش ارزشیابی و....)

12- تدوین برنامه های آموزشی جدید درقالب دوره های کوتاه مدت وآموزش کارگاهی براساس نیازسنجی آموزشی

13- برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی بالینی جهت دستیاران جدیدالورود

14- مشارکت فعال درراه اندازی آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درراستای طرح تحول نظام سلامت

15- برگزاری کلاس های مجازی از طریق LMS دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

16- برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با LMS

17- طراحی کارگاه آموزشی با استفاده از LMS  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان(درحال تهیه محتوای الکترونیکی)

18- مشارکت فعال در انجام تحقیق درزمینه آموزش (2 مقاله چاپ شده،3 مقاله درحال چاپ ،4 طرح تحقیقاتی مصوب و 3 طرح تحقیقاتی دردست اقدام)

19- ارزشیابی درس اخلاق و مقررات مامایی

20- ارزشیابی درس فارماکولوژی بالینی گروه پرستاری 

21- طراحی و تدوین فرآیندهای آموزشی

22- مشارکت فعال درراه اندازی کارگروه آموزش پاسخگو وعدالت محور درراستای طرح تحول نظام سلامت

 

اهم فعالیت های انجام شده واحد برنامه ریزی درسی در سال 1396

1-  بررسی برنامه های ترم بندی تمامی دانشکده ها به تفکیک گروه های مختلف

2- تعیین برنامه های آموزشی اولویت دار جهت بازنگری

3- طراحی و تدوین فرآیندهای آموزشی

4- پیگیری تدوین طرح درس های تمامی دانشکده ها به تفکیک هر درس

5- بررسی تعیین میزان تطابق طرح دروس موجود براساس برنامه درسی مصوب وزارت متبوع

6- تعیین اولویت ها و مشکلات آموزشی از مجاری بازدید های منظم از تمامی فیلدها(بیمارستان ها،مراکز بهداشتی و...)

7- قابل دسترس نمودن کلیه طرح دوره های موجود به تفکیک هردرس برای دانشجویان و اساتید از طریق بارگذاری در وب سایت دانشکده ها

8- داوری مقالات ، فرآیندهای آموزشی وطرح های آموزشی

9- نیازسنجی آموزشی درزمینه برنامه درسی(روش تدریس،روش ارزشیابی و....)

10- تدوین برنامه های آموزشی جدید درقالب دوره های کوتاه مدت وآموزش کارگاهی براساس نیازسنجی آموزشی

11- برگزاری کارگاه آموزشی ارزشیابی بالینی جهت دستیاران جدیدالورود

12- برگزاری گارگاه های آموزشی جهت دانشجویان کارشناسی پرستاری

13- برگزاری کارگاه آموزشی با استفاده از LMS  دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

14- مشارکت فعال درراه اندازی آموزش مجازی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان درراستای طرح تحول نظام سلامت

15- برگزاری کلاس های مجازی از طریق LMS دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

16- مشارکت فعال در بسته های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

17- مشارکت فعال در جلسات کمیته برنامه ریزی کلان منطقه 5

18- مشارکت فعال در انجام تحقیق درزمینه آموزش (3 مقاله چاپ شده،2 مقاله درحال چاپ ،2 طرح تحقیقاتی مصوب و 1 طرح تحقیقاتی دردست اقدام)

19- تشکیل و برگزاری جلسات متعدد کمیته های برنامه ریزی مرکز توسعه آموزش دانشگاه

20- مشارکت فعال در آماده سازی محتوا جهت غرفه آموزشی همایش آموزش پزشکی

21- مشاوره جهت اعضای هیات علمی در خصوص نحوه فرآیند نویسی و طرح های آموزشی

22- ارزیابی وب سایت دانشکده ها از نظر محتوای آموزشی بار گذاری شده