صفحه اصلی > برنامه ریزی آموزشی > کمیته برنامه ریزی درسی 

 

کمیته برنامه ریزی درسی

این کمیته مشتمل برمدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی(ریس کمیته)، مسئول واحدبرنامه ریزی درسی مرکز(دبیرکمیته) و اعضای آن معاونین آموزشی دانشکده ها و مسئولین EDO دانشکده ها می باشد و در برخی موارد برحسب ضرورت از مدیران گروه های آموزشی ویا کارشناسان آموزشی دانشکده ها و معاونت آموزشی  نیز دعوت بعمل می آید.

هدف کمیته برنامه ریزی درسی:

هدف کمیته برنامه درسی ، تنظيم امور برنامه آموزشی و درسی دانشگاهي براي تربيت نيروي انساني متعهد، متخصص و متناسب با نيازهاي جامعه و ايجاد هماهنگي در فعاليت هاي آموزشي و استفاده بهينه از ظرفيت هاي موجود در جهت ارتقاي سطح کيفي آموزشي دانشجويان است.

وظایف کمیته برنامه درسی:

  •     بررسی برنامه ترم بندی گروه های مختلف آموزشی
  •     بررسی جابجایی دروس در برنامه ترم بندی گروه های مختلف آموزشی
  •      بررسی حذف یا اضافه نمودن برخی دروس در برنامه آموزشی گروه های مختلف
  •      بررسی طرح دوره های دروس مختلف گروه های آموزشی
  •      ارزشیابی برنامه های آموزشی و برنامه های درسی  و عناصرآنها
  •      بررسی استفاده از آموزش الکترونیکی در تدریس و ارزشیابی
  •      شرکت منظم وفعال در جلسات کمیته برنامه ریزی درسی
  •      ايجاد برنامه هاي آموزشي (مقطع-رشته)