صفحه اصلی > پژوهش در آموزش > اهداف و رسالت 

     اهداف واحد پژوهش در آموزش

  •        تعیین اولویتهای تحقیقات آموزشی در دانشگاه ( این اولویت ها بر اساس نیازسنجی های واحدهای آموزشی تابعه تعیین میشود)
  •         انجام طرحهای تحقیقاتی برای تعیین الزامات ، آسیب ها و موانع پژوهش در دانشگاه
  •        ارائه مشاوره های پژوهشی در حوزه آموزش به اعضاءمحترم هیئت علمی و کارشناسان علاقمند
  •        برگزاری کمیته های داوری طرحهای تحقیقاتی در جهت سهولت مراحل اداری تصویب طرحها
  •        هدایت پایان نامه ها با موضوعات حوزه آموزش پزشکی
  •        ایجاد و تقویت فرهنگ پژوهش در زمینه تحقیق و جستجوگری
  •        هدفمند کردن تحقیقات آموزشی
  •        کمک به تقویت کمی و کیفی پژوهشهای آموزشی