صفحه اصلی > توسعه آموزش دانشجویان > کمیته مشورتی دانشجویی 

کمیته مشورتی دانشجویی مرکز مطالعات  :

به منظور بهره گیری از نظرات و پیشنهادات دانشجویان که از سرمایه های اصلی نظام آموزشی هستندو بمنظور تسهیل انجام این فرایند مهم کمیته های مشورتی بر اساس آئین نامه های ارسال شده حداقل دو بار در هر ترم تشکیل میگردد این کمیته زیر نظر واحد استعداد درخشان مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه  در دی ماه 1389 تشکیل گردید.

رسالت این کمیته بر این مبناست که با انتقال انتقادات ، پیشنهادات دانشجویان در حیطه های آموزشی به سطوح مدیریتی کلان آموزشی دانشگاه  ، زمینه را برای ایجاد فرهنگ مشارکت  و احساس مسئولیت  در بین دانشجویان بمنظور ارتقاء کیفی آموزش  مهیا سازد.

کمیته مشورتی دانشجویی مرکز متشکل است از :

       رئیس کمیته : مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه

       دبیر کمیته : یکی از اعضای دانشجویی کمیته به انتخاب اعضای کمیته

      اعضای دانشجویی : نمایندگان دانشجویان تمامی دانشکده های موجود در دانشگاه به انتخاب رئیس دانشکده ها که هر دو سال یکبارقابل تغییر است.

       مسئول دفتر استعداد های درخشان دانشگاه

صورتجلسات

آیین نامه کمیته مشورتی ویرایش 89

آیین نامه کمیته مشورتی ویرایش 91