صفحه اصلی > توانمند سازی اساتید > ثبت نام کارگاه  

کارگاه ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

-          ویژه کارشناسان و مدیران EDC و EDO دانشکده ها/ ریاست و معاونین دانشکده ها/ مدیران گروه های آموزشی کلیه دانشکده ها

-          تاریخ های برگزاری کارگاه: 16 و 30 مهرماه، 14 و 28 آبان ماه

o       کارگاه به صورت مجازی و طی جلسات دو ساعته برگزار خواهد شد.

 

o       ظرفیت کارگاه محدود و حداکثر 40 نفر خواهد بود. لذا افرادی که زودتر ثبت نام کرده باشند در اولویت شرکت در کارگاه قرار خواهند داشت.

شروع ثبت نام در کارگاه