فرایند ارائه و بررسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی

مفاهیم دانش پژوهی
اعضا كميته دانش پژوهي
فرایند ارائه و بررسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی
شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی
آئین نامه دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
آئین نامه درون دانشگاهی حمایت های اجرایی و مالی
فرم ها