اعضا كميته دانش پژوهي

اعضای کمیته دانش پژوهی

 

دكتر سيد علیرضا سبحانی            معاون آموزشي و رئيس كميته دانش پژوهي

دكتر الهام بوشهری                      مدير  EDC و دبير كميته دانش پژوهي

دكتر شهرام زارع                         عضو كميته دانش پژوهي

دكتر تيمور آقا ملايي                    عضو كميته دانش پژوهي

دكتر نادره نادري                         عضو كميته دانش پژوهي

مفاهیم دانش پژوهی
اعضا كميته دانش پژوهي
فرایند ارائه و بررسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی
شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی
آئین نامه دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
آئین نامه درون دانشگاهی حمایت های اجرایی و مالی
فرم ها