دانش پژوهی

  دانش پژوهی آموزشی    

       Scholarship of teaching and learning 

 

 

دانش پژوهی آموزشی  ( Scholarship )  چیست ؟

در سال 1990 آقای Boyer   در بنیاد   Camegie کتابی با عنوان Scholarship Reconsidered چاپ نمود و در آن مطرح کرد که آموزش ایده ال فقط به ارائه آموزش با کیفیت و کمیت برجسته ( Excellent in Teaching ، آموزش برجسته ) خلاصه نمی گردد، بلکه از یک عضو هیئت علمی انتظار میرود که ، با استفاده از دستاورد های موجود در جامعه آموزش ، در آموزش خود رویکرد عالمانه ای داشته باشد ( Scholary Teachingآموزش با رویکرد عالمانه ) و بالاتر از آن منابع تازه ای را در اختیار جامعه آموزشی قرار دهد و با این کار منجر به پیش برد دانش در عرصه آموزش گردد ( Scholarship of Teaching  ،  دانش پژوهی آموزشی).

نکته اساسی در دانش پژوهی تعامل با جامعه آموزشی به صورت کسب دانش موجود درباره موضوع مورد نظر ونیز ارائه نوآوری خود به جامعه آموزشی برای استفاده دیگران ونیز کسب نظرات نقادانه دیگران میباشد.

دانش پژوهی آموزشی میتواند در هر یک از حوزه های فعالیت های آموزشی شامل موارد زیر باشد:

-          تدریس( Teaching )

-          برنامه ریزی آموزشی (Curriculum development )

-          راهنمایی و مشاور ه (Advising and mentioning )

-          مدیریت آموزشی (Education leadership and edmministration )

-          ارزیابی فراگیران (Learner assessment )

 

ارزیابی د انش پژوهی:

در سال 1997 آقای Glasssick در کتاب خود با عنوان Scholarship Assessed شش معیار مشهور خود را بر ای ارزیابی فعالیت های دانش پژوهی ارائه داده است این معیارها عبارتند از:

1-      دارا بودن اهداف مشخص :   

·          فرد دانش پژوه باید اهداف خود را از فعالیت های صورت گرفته و بوضوح بیان کند

-          آیا هدف اصلی به وضوح بیان شده است ؟

-          آیا اهداف بیان شده واقع بینانه و قابل دسترسی است ؟

-          آیا موضوع مورد پرسش در زمینه مربوطه مهم است ؟

 

     2-     کسب آمادگی کافی

·          آگاهی از فعالیت های قبلی صورت گرفتهدر زمنیه مورد نظر

·          داشتن مهارت های لازم برای فعالیت

·          از پیش فراهم کردن  منابع مورد نیاز آن فعالیت

 

  3 – استفاده از روش مندی مناسب

·          دانش پژوه باید

-          از روش مناسب برای انجام فعالیت بهره بگیرد

-          آنها را به صورت موثری به کار بندد

-          در موارد لزوم بر حسب نیاز آنها را تغییر دهد

·          در عین حال

-          انعطاف پذیری و حتی درصورت نیاز طراحی مجدد فعالیت

 

4 – نتایج قابل توجه

·          نتایج باید به دانش در آن حوزه بیافزاید ، باعث تحریک یادگیری شوند ، و یا یا مشکلی را در خارج از حوزه دانشگاه حل کنند:

-          آیا دانش پژوه به اهداف خود دست یافته است ؟

-          آیا فعالیت  صورت گرفته در نهایت منجر به افزودن مطلبی به دانش موجود در آن زمینه شده است ؟

         آیا فعالیت صورت گرفته افق های جدیدی برای بررسی و مطالعه بیشتر ایجاد نموده است ؟

 

5- ارائه موثر

-          یک فعالیت دانش  پژوهی هر قدر هم که برجسته و درخشان باشد در صورتی که به دیگران ارائه نشود به اتمام نرسیده است .

-          آیا دانش پژوه از شیوه مناسب و موثری برای ارائه نتایج کار خود بهره جسته است؟

-          آیا برای در میان گذاشتن فعالیت خود با گروه هدف خود از ابزارها و محیط های مناسب استفاده کرده است ؟

-          آیا دانش پژوه پیام خود را به روشنی و یکپارچگی لازم ارائه کرده است ؟

 

6 – باز بینی نقادانه

·          تعمق و تفکر دانش پژوه در مورد فعالیت صورت گرفته

·          استفاده از دیدگاه ها و نظرات دیگران در زمینه آن فعالیت

·          درس گرفتن از این اقدامات در جهت بهبود بخشیدن به فعالیت خود

 

·          استفاده از نتایج ارزیابی ها برای بهبود فعالیتهای آتی

مفاهیم دانش پژوهی
اعضا كميته دانش پژوهي
فرایند ارائه و بررسی فعالیتهای دانش پژوهی آموزشی
شیوه نامه ارزشیابی فعالیتهاي دانش پژوهی آموزشی
آئین نامه دانشگاهی دانش پژوهی آموزشی
آئین نامه درون دانشگاهی حمایت های اجرایی و مالی
فرم ها