کارگاه های سال 95

کارگاه  های برگزار شده در سال 1395

************   

اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان پرستاری

اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان پزشکی

استدلال بالینی

آشنایی با نقشه مفهومی

TEAM WORKING

پروپوزال نویسی

مهارتهای ارتباطی

نقد مقاله

کارگاه های سال91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95