لیست رشته های همنام *جدید*

لیست رشته های همنام جهت استفاده کنندگان از آیین نامه تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان برتر در مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه ادامه تحصیل استعداد درخشان-داروسازی
لیست رشته های همنام *جدید*
آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ جدید اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن
آيين‌نامه احراز استعدادهاي برتر
آيين نامه شوراي هدايت استعدادهاي درخشان
آيين نامه تسهيلات آموزشي پژوهشي و رفاهي
آيين نامه تسهيل ادامه تحصيل
بهره مندی دانشجویان انتقالی از تسهیلات استعداد درخشان
بهره مندی دانشجویان انتقالی از تسهیلات
دفتر استعداد درخشان