صفحه اصلی > واحد پژوهش در آموزش > شیوه نامه درخواست گرانت تحقیقاتی  

شیوه نامه  درخواست گرانت تحقیقاتی جهت طرحهای پژوهش در آموزش در مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی

 

با توجه به سیاست مرکز ملی تحقیقات راهبردی در خصوص حمایت از طرحهای تحقیقاتی در زمینه آموزش علوم پزشکی، این مرکز در سال 1395 از طرحهای پژوهشی با رعایت شرایط زیر حمایت می کند:

1-    کلیه دانشجویان، کارشناسان و اعضای هیات علمی دانشگاههای علوم پزشکی می توانند به عنوان مجری طرح تحقیقاتی نسبت به تدوین و ارسال پروپوزال طرح اقدام نمایند.

2-    طرح تحقیقاتی پیشنهادی باید در حیطه آموزش علوم پزشکی باشد. طرحهایی که در راستای برنامه های تحول در آموزش علوم پزشکی تدوین شده باشند در اولویت تصویب قرار دارند.

3-    پروپوزال پیشنهادی باید ابتدا در مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه ذیربط ( و یا مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی دانشگاه ذیربط) بررسی و تایید شده باشد. صدور نامه تایید طرح توسط دانشگاه به منزله تایید ضرورت، متدولوژی، امکان پذیری اجرا، و نیز صلاحیت مجری برای اجرای طرح پیشنهادی است.

4-    پس از تایید طرح در دانشگاه، مجری مکلف است پروپوزال را از طریق سامانه مدیریت پژوهش مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی به این مرکز ارسال نمایند. آدرس سامانه متعاقبا اعلام می گردد.

5-    پروپوزالهای وارد شده به سامانه، توسط شورای پژوهشی مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی بررسی شده و در صورت تایید، کد تحقیقاتی صادر و نسبت به تخصیص بودجه و پرداخت مستقیم آن به مجری اصلی اقدام خواهد شد.

6-     مرکز ملی نتیجه بررسی پروپوزالهای دریافت شده از هر دانشگاه را به اطلاع معاونت محترم آموزشی آن دانشگاه می رساند و در طول اجرای طرح نیز، علا.ه بر مجری اصلی با دانشگاه محل اجرای طرح در ارتباط خواهد بود.

 

7-    سقف بودجه و انواع گرانتهای تحقیقاتی قابل اعطا در سال 1395 در جدول 1 اعلام شده است. بدیهی است تصویب اعتبار به هر طرح متناسب با ماهیت و اولویت آن خواهد بود