فرم ها و آیین نامه ها

فرم ها و آیین نامه ها:

-         آیین نامه طرح دانش افزایی و توانمندسازی اعضاي هيئت علمی موسسات آموزشی و پژوهشی

-         آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 18/12/94

-         پیش نویس آیین نامه حمایت و تسهیل شرکت اعضای هیأت علمی در دوره های آموزش پزشکی

-         فرم نیازسنجی آموزشی اعضای هیأت علمی

-         فرم ارزشیابی کارگاه های آموزشی

   دانلود : آیین_نامه_طرح_دانش_افزایی.pdf           حجم فایل 123 KB
معرفی واحد
اعضا
اهداف و شرح وظایف
فعالیت های آموزشی واحد
فرم ها و آیین نامه ها
تماس باما