اهداف و شرح وظایف

یکی از مهم ترین اهداف این واحد، ایجاد و ارتقاء قابلیت ها و توانمندی های اعضای هیأت علمی دانشگاه در راستای ارتقاء کیفیت آموزش و تدریس می باشد. با در نظر گرفتن این اهداف می توان وظایف زیر را برای این واحد در نظر داشت:

-برنامه ریزی و تعیین اهداف و چشم انداز واحد توانمند سازی در راستای اهداف EDC و معاونت آموزشی دانشگاه

-تعیین حیطه های توانمند سازی اساتید با توجه به وظایف ضروری اعضای هیأت علمی و با در نظر گرفتن طرح تحول و نو آوری در آموزش علوم پزشکی

 تعیین روش های نیاز سنجی از اساتید شامل:

     - نظر سنجی با استفاده از چک لیست

     - مصاحبه

     - جلسات گروه متمرکز و ...

-اجرای برنامه های نیازسنجی از اساتید با مشارکت اعضای کمیته توانمند سازی و  گروه های آموزشی

-دریافت درون داد از سایر واحدهای مرتبط EDC شامل واحد ارزیابی، کمیته مشورتی دانشجویی، پژوهش در آموزش، برنامه ریزی درسی و پزشکی پاسخگو برای برنامه ریزی دوره های آموزشی متناسب با نیاز

-برنامه ریزی و هدفمند کردن برنامه های آموزشی با توجه به نیازهای تخصصی، سنوات خدمت، دانش و توانمندی اعضای هیأت علمی

-تهیه بانک اطلاعاتی اساتید در زمینه آموزش پزشکی از طریق شناسایی و جلب مشارکت اساتید بومی علاقمند به تدریس در برگزاری کارگاه ها، و اساتید توانمند از سایر دانشگاه ها

-تدوین و اجرای راهکارهای حمایتی و انگیزشی جهت مشارکت اعضای هیأت علمی در برگزاری دوره های آموزشی و شرکت در آن ها

-استفاده از روش های مناسب جهت اطلاع رسانی در خصوص دوره های آموزشی

-تدوین شیوه و اجرای ارزشیابی جامع از برنامه های آموزشی برگزار شده

-انجام پژوهش در زمینه ارتقاء کیفیت آموزش اساتید

-ارائه بازخورد ارزیابی های انجام شده از دوره های آموزشی به کلیه گروه های ذینفع شامل طراحان دوره، مدرسین و شرکت کنندگان

-گزارش فصلی عملکرد واحد در کمیته توانمند سازی اساتید و به مدیر مرکز

معرفی واحد
اعضا
اهداف و شرح وظایف
فعالیت های آموزشی واحد
فرم ها و آیین نامه ها
تماس باما