کمیته علمی توانمند سازی اساتید

اعضا:

-         مسوول واحد:  خانم مرضیه برزگر

-        مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آموزش پزشکی

-         شماره تماس:

-         آدرس پست الکترونیک:

-         کمیته علمی توانمند سازی اساتید:

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت در دانشکده

سمت در کمیته

 

دکتر الهام بوشهری

دکتری تخصصی آموزش پزشکی

مدیر EDC

رئیس کمیته

 

 خانم مرضیه برزگر

 

مسوول واحد

دبیر کمیته

 

دکتر لاله حسنی

 

 

 

 

دکتر حاج عبد الرسولی

 

 

 

 

دکتر الهه مقیم

 

 

 

 

دکتر فرهاد قدیری

 

 

 

 

دکتر حبیب اسلامی

 

 

 

 

دکتر حسین سعادت

 

 

 

 

نرگس طیاری

 

 

 

 

قاسم سبحانی

 

 

 

 

 

معرفی واحد
اعضا
اهداف و شرح وظایف
فعالیت های آموزشی واحد
فرم ها و آیین نامه ها
تماس باما