معرفی:

عملکرد دانشگاه ها وابسته به متغیرهای زیادی می باشد که در بین آن ها اعضای هیأت علمی خبره و توانمند از جایگاه خاصی برخوردار هستند. در واقع توانمندی اعضای هیأت علمی و کیفیت عملکرد آن ها ستون کیفیت و تعالی فعالیت های دانشگاهی (آکادمیک) و توسعه جایگاه علمی کشور است. در گذشته تصور بر این بود که یک دانش آموخته برتر در علوم پایه یا بالینی حتما یک عضو هیأت علمی توانمند خواهد بود و در حیطه تدریس، پژوهش، مدیریت و ارائه خدمات به خوبی عمل خواهد کرد. ولی امروزه با ورود فرهنگ ارزشیابی و خواست عمومی جامعه برای پاسخگویی آموزش عالی به جامعه و توسعه شتابان فناوری به خصوص فناوری های اطلاعات و تقاضاهای گسترده برای خدمات دانشگاهی متنوع از اعضای هیأت علمی و توسعه و تمرکز بر اثر بخشی فعالیت های دانشگاهی به خصوص آموزش، روشن شده است که برای رسیدن به کیفیت و تعالی در این حیطه، برنامه های جامع توانمند سازی که هدف خود را ایجاد مهارت و توانایی، و نه فقط انتقال دانش قرار می دهند برای آماده کردن اعضای هیأت علمی به منظور انجام فعالیت های کیفی، حیاتی است.

لذا با توجه به نقش اساسی توانمند سازی اساتید در ارتقاء و تعالی دانشگاهی و نوآوری ها، امروزه توانمند سازی اساتید یک جز مهم آموزش پزشکی شده و اهمیت آن در حال افزایش است. به گونه ای که در طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی، در راستای توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی، ارتقاء توانمندی علمی و فنی اعضای هیأت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی به عنوان یک هدف اصلی مد نظر قرار گرفته است.

در همین راستا واحد توانمند سازی اساتید، همزمان با تأسیس مرکز، به عنوان یکی از واحدهای اصلی، به منظور سازماندهی، برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر فعالیت های توانمند سازی اساتید، تشکیل شد.

از آنجا که اعضای هیأت علمی علاوه بر اینکه موظف به توانمند سازی خود می باشند، می توانند نقش بسیار ارزنده ای در ارتقاء و اجرای اینگونه برنامه ها داشته باشند، کمیته توانمند سازی اساتید متشکل از اعضای هیأت علمی منتخب کلیه دانشکده ها، با برگزاری جلسات فصلی، فعالیت خود را آغاز کرد.