صفحه اصلی > دفتر استعداد درخشان > آئین نامه ها > آﺋﯿﻦﻧﺎﻣﻪ جدید اﺟﺮاﺋﯽ ﺗﺴﻬﯿﻞ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎي درﺧﺸﺎن