مشاوره طرح تحقیقاتی حوزه آموزش

جدول زمانبندی ساعات مشاوره طرح های تحقیقاتی حوزه آموزش

اساتید

زمان

دکتر الهام بوشهری

روز های   یکشنبه        9-11

دکتر سمیره عابدینی

روز های   چهارشنبه     10-12

 

 

اهداف و رسالت
اولویت های تحقیقاتی
ژورنال کلاب
طرح های مصوب
مقالات ارائه شده
فرم های پروپوزال
کمیته پژوهش در آموزش
مشاوره طرح تحقیقاتی حوزه آموزش