اولویت تحقیقات آموزشی در بسته تحول آموزش

  اولویت های پژوهش در آموزش با تاکید بر بسته  های طرح تحول در آموزش که در برش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان قرار دارد:

   ** آموزش پاسخگو

·         نیازسنجی در زمینه آموزش پاسخگو از اساتید و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·         راهکارهای ترویج آموزش در عرصه های مختلف ( جامعه ، خانواده ، و .....)در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

·         بررسی عدالت آموزشی

·         بررسی راهکارهای ارتقاء انگیزش  و حساسیت دانشجویان در زمینه آموزش پاسخگو و عدالت  محور

·         شناسایی و ارزیابی نیازهای آموزشی بر نیازهای جامعه ، فناوری های مرتبط با پیشگیری ، تشخیص و درمان در حوزه آموزش  سلامت استان

·         بررسی کیفیت  عملکرد مشاوره اساتید در دانشکده ها

·         بررسی چالش ها و راهکارهای مرتبط با ارتقای کیفیت اساتید مشاور در دانشکده ها

·         نیازسنجی و تطبیق  برنامه های آموزشی با نیاز جامعه

·         تدوین و بازنگری برنامه آموزشی براساس دیدگاه فارغ التحصیلان

·         آسیب شناسی انگیزش اساتید دانشگاه

·         بررسی  فضای های آموزشی موجود براساس استانداردهای آموزشی

·         بررسی تحقق اهداف آموزشی

·         بررسی کیفیت و کمیت برنامه آموزشی براساس نیازهای مهارتی مورد نیاز جامعه از دیدگاه شاغلین در رشته های مختلف

·         بررسی نیازهای حرفه ای و آموزشی دانش آموختگان رشته های مختلف

·         شناسایی راهکارهای ارتقای توانمندی دانشجویان علوم پزشکی در عرصه های علمی ، مهارتی و ارتباطی

·         بررسی شناسایی راهکارهای مناسب در جهت استفاده از دانش آموختگان رشته های علوم پزشکی در مناطق محروم

·         بررسی تاثیر  رسانه در  آموزش بیماران

** اعتلای اخلاق حرفه ای

·         بررسی و شناسایی راههای ترویج اخلاق حرفه ای در محیطهای آموزشی و نظام سلامت

·         تحلیل وضعیت تعهد حرفه ای در محیطهای آموزشی و ارائه خدمات دانشگاه

·         بررسی چالشهای موجود درارتقای کیفی تعهد حرفه ای

·         راهکارهای چگونگی حساس سازی اساتید نسبت به مسائل اخلاق حرفه ای

·         بررسی تاثیر                 ارزشیابی اخلاقی دانشجو از استاد در ارتقای کیفی عملکرد استاد

·         بررسی تاثیر  برگزاری کارگاه ها و دوره های پرورش اخلاقی و حرفه ای جهت اساتید، کارکنان و دانشجویان به ویژه با استفاده از روش های خلاقانه در ارتقای کیفی تعهد حرفه ای

·         بررسی رضایت بیمار در مراکز آموزشی درمانی تابعه به منظور برآورد وضعیت کلی حقوق بیمار.

·         تبیین شاخص های اخلاق( استاد ، دانشجو ، همکار)

·         آسیب  شناسی اخلاق حرفه ای در دانشگاه

**توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی

·         بررسی عوامل عدم استفاده اعضای هیئت علمی از روشهای مبتنی بر الکترونیک

·         شناسایی اهمیت و کاربرد آموزش مجازی و یادگیری الکترونیک در بین عوامل آموزشی

·         مقایسه اثربخشی شیوه های گوناگون آموزش الکترونیک در مقایسه با سایر روشهای آموزشی

·         بررسی عوامل اثر گذار بر یادگیری الکترونیک در حوزه علوم پزشکی

·         بررسی و  طراحی بسته های آموزشی مناسب  درجهت بکارگیری روشهای نوین تدریس

·         طراحی  و اجرای بسته های آموزش چند رسانه ای و مجازی

·         شناسایی و اولویت بندی موانع توسعه آموزش الکترونیک در دانشگاه

·         امکان سنجی اجرای آموزش های الکترونیکی در دانشگاه

 

·         بررسی عوامل موثر بر افزایش کیفیت خدمات آموزشی در سیستم آموزش مجازی

اولویت تحقیقات آموزشی در بسته تحول آموزش
اولویت های سال 96
اولویت های سال 95
اولویت های سال 94
اولویت های سال 93
اولویت های سال 92
اولویت های سال 91
اولویت های سال 90
اولویت های سال 89
بازگشت