کارگاه های سال 94

لیست کارگاه های برگزار شده جهت دانشجویان استعدادهای درخشان در سال 94

***************************************************** 


1-       مقاله نویسی

2-       2- استدلال بالینی

3-       فلسفه پزشکی مقدماتی(1)

4-       استدلال بالینی (2)

5-        طراحی نقشه مفهومی (1)

6-       فلسفه پزشکی (2)

7-       طراحی نقشه مفهومی (2)

8-       دوره فلسفه پزشکی

9-       دوره مدیریت نظام سلامت

10-   مدیریت اضطراب

11-   تقویت اعتماد به نفس

12-   مهارتهای ارتباطی

13-   مهارتهای مطالعه و یادگیری

 

14-   آسیب های اجتماعی

کارگاه های سال91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95