لیست کارگاه های برگزار شده جهت دانشجویان استعدادهای درخشان در سال 93

*********************************************

1-      پروپوزال نویسی

2-      مقاله نویسی

3-      نقشه مفهومی

4-      مدیریت و رهبری

5-      مهارتهای ارتباطی

6-      تفکر انتقادی و خلاقیت

7-      روش تحقیق مقدماتی

8-      روش تحقیق پیشرفته

9-      روشهای مطالعه و یادگیری

10-  آشنایی با قوانین موجود در زمینه استعداد درخشان

11-  جستجو در منابع و بانکهای اطلاعاتی