کارگاه های سال 92

ليست كارگاههاي واحد استعدادهاي درخشان مركز مطالعات و توسعه آموزش در سال 1392

 

 

 

  1 -شيوههاي سناريو نويسي- آقاي ماشاءاله راجي 26/2/92

 

 2-آشنايي با شيوههاي جستجو در منابع اطلاعاتي (1)- آقاي ايمان تهمتن 26/2/92

 

 3-آشنايي با مباني اعتياد (1)- دكتر جواد گل ميرزايي 26/2/92

 

 4-آشنايي با مباني مديريت عمومي (1)- آقاي ايمان ميريان 26/2/92

 

 5-آشنايي با شيوههاي تحقيق در علوم پزشكي (1) - خانم پروين رضايي 27/2/92

 

6- آشنايي با مباني اعتياد (2) - دكتر جواد گل ميرزايي 27/2/92

 

 7-آشنايي با مباني مديريت عمومي (2) - آقاي ايمان ميريان 27/2/92

 

8- آشنايي با مباني اعتياد (3) - دكتر جواد گل ميرزايي 28/2/92

 

 9-مديريت مبتني بر شواهد- دكتر علي عليزاده 1/3/92

 

10- تفكر انتقادي و خلاقيت (1)- خانم راضيه بيگي 3/3/92

 

 11-آموزش طراحي و نقاشي (1) - آقاي آرش اباذرپور 9/3/92

 

 12-آموزش طراحي و نقاشي (2) - آقاي آرش اباذرپور 10/3/92

 

 13-آشنايي با شيوههاي تحقيق در علوم پزشكي (2) - خانم پروين رضايي 10/3/92

 

 14-آشنايي با شيوههاي جستجو در منابع اطلاعاتي (2)- آقاي ايمان تهمتن 14/11/92

 

15- آشنايي با اصول مديريت- دكتر علي عليزاده 25/11/92

 

 16-تفكر انتقادي و خلاقيت (2)- خانم راضيه بيگي 26/11/92

 

 

 

کارگاه های سال91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95