اولویت های سال 95

 

 

لیست اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پزشکی

1-     بررسی تاثیر log book بریادگیری دانشجویان در مقاطع کارآموزی و کارورزی

2-     بررسی علل بی انگیزگی دانشجویان پزشکی نسبت به امتحان جامع علوم پایه

3-     بررسی علل بی انگیزگی دانشجویان پزشکی نسبت به مطالعه دروس علوم پایه

4-     بررسی مواجهه زودرس بالینی و تاثیر آن بر میزان انگیزه دانشجویان مقطع علوم پایه

5-     بررسی علل غیبت در کلاسهای درس در مقطع علوم پایه و فیزیوپاتولوژی از دید دانشجویان و اساتید

6-     ارزیابی نتایج امتحانات علوم پایه در سالهای مختلف و تعیین رشد و یا افت گروه های آموزشی

7-     راهکارهای ایجاد انگیزه جهت مطالعه دروس از دید دانشجویان

8-     بررسی نقطه ضعف های سیستم آموزشی دانشگاه از دید دانشجویان و ارائه راهکار جهت بهبود سیستم آموزشی

9-     بررسی علل بی اعتمادی در فراگیران

10- مقایسه نتایج ارزشیابی دانشجویان از اساتید ، قبل و بعداز امتحان پایان ترم

11- نظرسنجی در مورد اهمیت مشکلات دانشجویان برای مسئولین دانشگاه از دید دانشجویان

12- دیدگاه دانشجویان نسبت به مشکلات روانی و نقش دفتر مشاوره در رفع مشکلات

13- مقایسه تدریس از طریق پاورپوینت و اسلاید با نگارش بر روی برد بر میزان یادگیری دانشجویان

14- بررسی علل تقلب در بین دانشجویان و راهکارهای کاهش آن

15- دلیل تقلب توسط دانشجویان

16- نظرسنجی  در رابطه با دلیل بی رغبتی دانشجویان نسبت به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید

17- بررسی زمان مناسب و نحوه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

18-  تاثیر تسهیلات رفاهی قبل از امتحان بر نتیجه نهایی امتحان

19- برگزاری کارگاه روشهای نوین تدریس جهت اعضای هیئت علمی

 


اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده بهداشت

1-ارزیابی میزان توانمندی و مهارتهای عملی دانشجویان پس از پایان دوره کارآموزی

2- بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان ( علاقمندی به رشته تحصیلی ، محیط آموزشی ، وضعیت اقتصادی ، سلامت رفتاری و روان ، وضعیت  اقتصادی)

3- میزان نگرش و رضایتمندی والدین دانشجویان از رشته تحصیلی دانشجویان

4- تاثیر حمایت های خانوادگی ( مادی ، معنوی) بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

5- بررسی سبک های تدریس اعضاء هیات علمی و تاثیر آن برپیشرفت تحصیلی دانشجویان

6- ارزیابی اعضاء هیئت علمی در گروه های آموزشی ( از نظر دانشجویان ، همکاران و خودارزیابی) و مقایسه آنها با هم

7- بررسی اعتبار و اعتماد  ابزارهای ارزشیابی ( چک لیست و پرسشنامه ارزشیابی) اعضاء هیئت علمی

8- بررسی وضع موجود اجرای طرح درس های ارائه شده اعضاء هیئت علمی

9- بررسی نگرش و علاقمندی دانشجویان نسبت به آموزش الکترونیکی دروس تئوری رشته های مختلف

10- مقایسه آموزش الکترونیکی و آموزش سنتی ( فعلی) بر میزان یادگیری دانشجویان در دروس تئوری ( پایلوت)

 


اولویت های پژوهش در آموزش دانشکده پرستاری ، مامایی و پیراپزشکی

 

1-     به کارگیری مهارتهای هوش هیجانی در آ»وزش بالینی دانشجویان پرستاری و مامایی

2-     جایگاه آموزش مجازی در کوریکولوم پرستاری و مامایی

3-     کاربرد تکنولوژیهای جدید آموزش و مولتی مدیا در آموزش بالینی

4-     تغییرات کوریکولوم پرستاری و مامایی و تاثیر آن در تربیت نیروی حرفه ای

5-     چالشهای آموزش اخلاق حرفه ای

6-     تحلیل رفتگی شغلی در اعضای هیئت علمی و عوامل موثر بر آن

7-     تاثیر توانمند سازی آموزشی اعضای هیئت علمی بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان

8-     بکارگیری شیوه های آموزش مبتنی بر شواهد در آموزش بالینی

9-     چالشهای آموزش بالینی در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

10- خود آموزی (self-learning) در دانشجویان پرستاری و مامایی

اولویت تحقیقات آموزشی در بسته تحول آموزش
اولویت های سال 96
اولویت های سال 95
اولویت های سال 94
اولویت های سال 93
اولویت های سال 92
اولویت های سال 91
اولویت های سال 90
اولویت های سال 89
بازگشت