صفحه اصلی > واحد ارزشیابی آموزشی > فرم های ارزشیابی 

فرم های  ارزشیابی اساتید 

   دانلود : SelfEvaluation.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : asistant_evaluation_hums.pdf           حجم فایل 66 KB
   دانلود : arzeshyabi_tadris93.pdf           حجم فایل 75 KB
   دانلود : arzeshyabi_kargahi93.pdf           حجم فایل 105 KB
   دانلود : arzeshyabi_balini93.pdf           حجم فایل 85 KB