در ادامه مثال بالا حالا میدانیم" دانشجو چرخه سلولی را بداند" هدف مناسبی نیست آن به صورت اهداف رفتاری   می نویسیم:

 الف-مراحل چرخه سلول را نام ببرد

  ب-مراحل اینترفازرانام ببرد

  ج- فعا لیتهای بیوشیمیایی مراحل G1 و G2 را شرح دهد

   در ستون بعدی ازشما سوال شده که هدف آموزشی ذکر شده در ستون قبل در چه حیطه ایی قرار گرفته است؟ هدف های آموزشی به سه حیطه تقسیم بندی شده است:

 1-      حیطه شناختی

 2-      حیطه مهارتی یا روانی – حرکتی

 3-      حیطه عاطفی

 هدف های حیطه شناختی

 هدف های حوزه شناختی به جریانهایی که با اندیشه و ذهن آدمی سروکار دارد، مربوط می‌شود. مانند: حفظ کردن، فهمیدن ، استدلال کردن، قضاوت کردن و .......که به 6 دسته زیر تقسیم بندی شده:

 1-  دانش

 یادگیری در این حیطه مستلزم بخاطر سپردن مطالب، مفاهیم، اصول و قوانین است و بیشتر جنبه حفظی و تکرار دارد.

 مثال: فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه شیوه اصلی درمان بیماران مبتلا به سرطان را نام ببرد.

        فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی سه مورد از اقدامات پرستاری قبل از ترانسفوزیون خون را بیان کند.

 2-     فهمیدن

 هنگامی که دانشجو مطلبی را خواند، از وی انتظارمی رود که معنی آن را درک کند و از مطالب و اندیشه هایی که در آن نهفته است، استفاده فکری یا عملی ببرد.دانشجو باید بتواند مطالب آموخته شده را تفسیر نماید.

 مثال: فراگیر باید قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، فیزیوپاتولوژی بیماریهای عروق کرونر را با 95% صحت توضیح دهد.

 -مثال فراگیران در پایان دوره آموزشی قادر باشد شیوه‌های درمان بیماری سل را با 100% صحت شرح دهد.

 -      فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره فیزیوپاتولوژی اصطلاحات مربوط به واحد سرطان (نظیر متاپلازی و دیسپلازی) را بدرستی از یکدیگر تفکیک نماید.

 -          فراگیر باید بتواند درمان بیماری سل را در کلاس درس به زبان خود بیان نماید.

 3-    کاربستن

 کاربستن یعنی توانایی بکارگیری اصول، نظریه ها و قوانین عملی در موقعیتهای عملی و ویژه ، بدون اینکه اقدام به ارائه راه حل جدید نماید.

 مثال: فراگیر باید بتواند پس از گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی بیمار تشخیصهای افتراقی و اصلی را در پرونده وی ثبت نماید.

 -      فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی نوع اختلال اسید و باز را بر اساس نتایج آزمایش ABG و وضعیت بالینی بیماربا صحت کامل تشخیص دهد.

 4-     تجزیه و تحلیل

 تجزیه وتحلیل به شکستن یک موضوع یا مطلب کلی به اجزای تشکیل دهنده آن، درک روابط بین هر یک از اجزا و نحوه سازماندهی آنها اشاره می‌کند.

 مثال: فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی نتایج حاصل از یک نمودار آماری را با 90% صحت تفسیر نماید.

 -          فراگیر قادر باشد پروتکل درمانی آرتیمی های قلبی را با 90% صحت تفسیر نماید. –

 -          فراگیر قادر باشد بر اساس شواهد کلنیکی و پاراکلنیکی، دستورات دارویی صحیح را در پرونده بیمار ثبت نماید.

 5-     ترکیب

 ترکیب عبارت است از کنار هم گذاشتن و اتصال دادن اجزا و عناصر برای ایجاد یک کل یکپارچه و تولید طرحی است که قبلاً وجود نداشته است. بعبارت دیگر، ترکیب همان فعالیت ذهنی است که به آفرینندگی یا خلاقیت مشهور است.

 مثال: فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی، طرح مراقبت از خود بیمار دیابتیک را بر اساس مطالب آموخته شده به درستی تدوین نماید.

 6-     قضاوت یا ارزشیابی

 قضاوت یا ارزشیابی عالی ترین فعالیت ذهنی انسان است. این طبقه مستلزم توانایی مقایسه و قضاوت درباره ارزش نظرات، روش ها، اصول و گزارشهای تحقیقاتی به منظور مشخص می‌باشد. بعبارت دیگر، در این طبقه، درباره ارزش و شایستگی مطالب و موضوعات داوری انجام می‌گیرد.

 مثال فراگیر قادر باشد پس از پایان دوره آموزشی یک طرح پژوهشی را با حداکثر 10% خطا نقد کند.

 -          فراگیر قادر باشد تئوری ارم را با تئوری روی مقایسه نماید.

   

حیطه مهارتی :

 هدف های حوزه مهارتی با  مهارتهای حرکتی وفعالیت های بدنی ارتباط دارند.

 مثال حیطه مهارتی:

 -          فراگیر در پایان دوره آموزشی قادر باشد نحوه تزریق زیر جلدی S.D) )    را با 90% صحت بر روی یک مولاژ اجرا نماید

 -          فراگیر در پایان دوره آموزشی کارورزی در بیمارستان، بتواند تزریق وریدی را بدرستی انجام دهد.

 در نوشتن اهداف مهارتی میتوانید از" شرایط" هم استفاده کنید:منظور از شرایط، موقعیتی است که یادگیرنده باید عمل مورد نظر را در آن موقعیت از خود نشان دهد. مثلاً استفاده یا عدم استفاده از یک ابزار ، با کمک یا بدون کمک استاد و ......

 در نوشتن اهداف مهارتی میتوانید از" ملاک یا معیار " هم استفاده کنید:میزان یا درجه‌ای از رفتار فراگیر است که مورد قبول واقع می‌گردد. مثلاً با 80% صحت، نمره بالاتر از 15 یا در طول 5 دقیقه و .....

 مثال:

 -    دستیار سال چهارم زنان، در حضور استاد1    سه مورد2   زایمان دیستوشی شانه را با  90% صحت 3      انجام دهد4.

 1- شرایط   2- معیار   3- معیار  4 - رفتار  

  -فراگیر قادر باشد در پایان دوره آموزشی 1   فرایند CPR (احیا قلبی- ریوی) یک نفره را با  حدکثر   5% خطا2      روی مولاژ3   اجرا نماید4.

  1- شرایط                2-معیار            3-شرایط          4- رفتار

 در نوشتن اهداف مهارتی میتوانید از" سطوح یادگیری" هم استفاده کنید:

 1-      تقلید: پایین ترین سطح یادگیری حیطه مهارتی است.

  - مثال: فراگیر به کمک مربی خود در اتاق پراتیک، شیوه صحیح پانسمان به روش استریل را با 10% خطا انجام دهد.

 2-      اجرای مستقل :

 مثال: فراگیر قادر باشد تحت نظارت مربی، پانسمان ناحیه کلستومی را با 10% خطا تعویض نماید.

 -          فراگیر قادر باشد بطور مستقل و با نظارت مربی، حداکثر با 5% خطا یک مسیر وریدی مناسب برای بیمار برقرار نماید.

 3-    سرعت و دقت

 در این سطح فراگیر از طریق تمرین و تکرار زیاد، مهارتی را با دقت، سرعت و ظرافت خاصی انجام می‌دهد.

 مثال: فراگیر قادر باشد تزریق عضلانی را با 100% صحت و در عرض دو دقیقه انجام دهد.

 4-     هماهنگی حرکت

 در این سطح فراگیر به حدی می‌رسد که می‌تواند چندین فعالیت را بطور همزمان و با هماهنگی انجام دهد.

 مثال: فراگیر قادر باشد بوسیله اتوسکوپ گوش بیمار را بدرستی و در عرض یک دقیقه معاینه کند.

 -          فراگیر قادر باشد به کمک دستگاه Slit- lamp وجود جسم خارجی را در چشم بیمار در عرض دو دقیقه معاینه کند.

 5-     عادی شدن

 این سطح بالاترین مرحله یادگیری در حیطه روانی – حرکتی است که طی آن افراد به طور خودکار به انجام کارهای دقیق و موزون می‌پردازند. در این مرحله شخص برای انجام عمل فکر نمی‌کند و انجام عمل به صورت غیر ارادی است.

 مثال: فراگیر قادر باشد در حین معاینه چشم با افتالمسکوپ، از بیمار شرح حال دقیق بگیرد.

 

صفحه بعد