کارگاه های سال 92

ليست كارگاههاي مركز مطالعات و توسعه آموزش در سال 1392

  

 كارگاههاي برگزار شده جهت دستياران:

  1-روش تحقيق مقدماتي- دكتر شهرام زارع و دكتر عبدالحسين مدني 28/5/92

  2-روش تحقيق پيشرفته - دكتر شهرام زارع و دكتر عبدالحسين مدني 29/5/92

  3-مهارت تحليل آماري دادهها- دكتر شهرام زارع و دكتر عبدالحسين مدني 30/5/92

  4-مقاله نويسي و جستجوي منابع علمي در بانكهاي اطلاعاتي- دكتر شهرام زارع و دكتر عبدالحسين مدني 31/5/92

 


  كارگاههاي برگزاري شده جهت اعضاي هيات علمي:

 5- طراحي و تحليل آزمونهاي عيني- خانم پروين رضايي 26/9/92

  6-پروپزال نويسي- دكتر الهام بوشهري 3/11/92

  7-نحوه ارزيابي و داوري مقالات علمي دكتر عبدالحسين مدني 21/11/92

  8-آشنايي با مباني و حوزههاي پژوهش در آموزش- خانم پروين رضايي 27/11/92

  9-تحقيق كيفي- دكتر الهام بوشهري و دكتر صديقه عابديني 14/12/92

  10-كارگاه اخلاق حرفهاي- دكتر سيد محمود طباطبايي 21/12/92

کارگاه های 83 تا 89
کارگاه های سال 90
کارگاه های سال 91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95