کارگاه های سال 91

كارگاههاي اجراء شده در مركز مطالعات و توسعه آموزش  سال 1391 بشرح زير است:

 

1-     كارگاه آموزشي روش تحقيق (ويژه دستياران) مرحله اول  

2-     كارگاه آموزشي روش تحقيق (ويژه دستياران) مرحله دوم

3-     كارگاه آموزشي مقاله نويسي (ويژه دستياران) مرحله اول  

4-     كارگاه آموزشي مقاله نويسي (ويژه دستياران) مرحله دوم  

5-      كارگاه آموزشي طراحي و تدوين (طرح درس) ويژه اعضاي هيات علمي  

6-     كارگاه آموزشي کارگاه آموزشی ارزيابي دانشجو  

7-     كارگاه آموزشي کارگاه آموزشی تهیه و تحلیل سؤالات آزمونهای کتبی

8-     كارگاه آموزشي کارگاه آموزشی ارزيابي باليني نوين

 

9-     كارگاه آموزشي کارگاه آموزشی OSCE

کارگاه های 83 تا 89
کارگاه های سال 90
کارگاه های سال 91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95