کارگاه های سال 90

كارگاههاي اجراء شده در   مركز مطالعات و توسعه آموزش سال 1390 بشرح زير است:

 

1-     كارگاه نقد مقالات پزشکی و پزشکی مبتنی بر شواهد سطح (3)  

2-     كارگاه آموزشي تفكر نقادانه  

3-    كارگاه امنيت رايانه  

4-    كارگاه برنامه­ريزي درسي (طرح درس)  

5-    كارگاه گزارش صبحگاهي مبتني بر شواهد  

6-    كارگاه روشهاي تدريس دانشجو محور  

7-    كارگاه روشهاي تدريس باليني  

8-    كارگاه آموزشي آزمونهاي كتبي و تحليل سؤالات چند گزينه­اي

9-    كارگاه روشهاي ارزيابي باليني نوين  

10-  كارگاه آموزشي دانش­پژوهي آموزشي  

کارگاه های 83 تا 89
کارگاه های سال 90
کارگاه های سال 91
کارگاه های سال 92
کارگاه های سال 93
کارگاه های سال 94
کارگاه های سال 95