كارگاههاي اجراء شده در   مركز مطالعات و توسعه آموزش سال 1390 بشرح زير است:

 

1-     كارگاه نقد مقالات پزشکی و پزشکی مبتنی بر شواهد سطح (3)  

2-     كارگاه آموزشي تفكر نقادانه  

3-    كارگاه امنيت رايانه  

4-    كارگاه برنامه­ريزي درسي (طرح درس)  

5-    كارگاه گزارش صبحگاهي مبتني بر شواهد  

6-    كارگاه روشهاي تدريس دانشجو محور  

7-    كارگاه روشهاي تدريس باليني  

8-    كارگاه آموزشي آزمونهاي كتبي و تحليل سؤالات چند گزينه­اي

9-    كارگاه روشهاي ارزيابي باليني نوين  

10-  كارگاه آموزشي دانش­پژوهي آموزشي