کارگاه های سال 89

زمان و تعداد و كيفيت كارگاههاي اجراء شده در سال 1389 بشرح زير است:

 

1-     كارگاه طرح درس نویسی:

 مجري: نسرین اصغری

 تاريخ اجراء:

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 22 نفر

  

2-    كارگاه خلاقیت و نوآوری در آموزش عالی:

 مجري: دکتر دهقانی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 تاريخ اجراء: 20 خرداد ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 52 نفر

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89