کارگاه های سال 88

زمان و تعداد و كيفيت كارگاههاي اجراء شده در سال 1388 بشرح زير است:

 

 1ـ كارگاه استاد توانمند بر مبناي اصول عرفاني:

 مجري: آقاي دكتر تابعي

 تاريخ اجراء: 5 ارديبهشت ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 22 نفر

   

2-  كارگاه ژونال كلاپ مبتني بر شواهد:

 مجري: آقاي دكتر كوهپايه زاده- دكتر برادران 

 تاريخ اجراء: 30 مهر ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 22 نفر

 

  3- كارگاه استدلال باليني جهت اساتيد:

 مجري: آقاي دكتر محمدرضا دهقاني- دكتر ميترا اميني- دكتر جواد كجوري 

 تاريخ اجراء: 19 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 30 نفر

 

  4- كارگاه PBL  جهت اساتيد:

 مجري: آقاي دكتر ميترا اميني- دكتر محمدرضا دهقاني- دكتر جواد كجوري- خانم بذرافكن 

 تاريخ اجراء: 20 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 43 نفر

 

 5- كارگاه استاد توانمند جهت اساتيد:

 مجري: آقاي دكتر جواد كجوري- دكتر محمدرضا دهقاني- خانم ليلا بذرافكن 

 تاريخ اجراء: 21 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 49 نفر

 

 6- كارگاه آموزشي استاد بعنوان الگو:

 مجري: آقاي دكتر جواد كجوري- دكتر محمدرضا دهقاني- خانم ليلا بذرافكن- دكتر ميترا اميني

 تاريخ اجراء: 19 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 36 نفر

 

  7- كارگاه آموزشي استاد بعنوان معلم:

 مجري: آقاي دكتر جواد كجوري- دكتر محمدرضا دهقاني- خانم ليلا بذرافكن- دكتر ميترا اميني

 تاريخ اجراء: 20 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 36 نفر

  

8- كارگاه آموزشي استاد بعنوان پژوهشگر:

 مجري: آقاي دكتر جواد كجوري- دكتر محمدرضا دهقاني- خانم ليلا بذرافكن- دكتر ميترا اميني

 تاريخ اجراء: 21 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده:  36نفر

   

9- كارگاه آموزشي مهارتهاي ارتباطي دستيار با بيمار:

 مجري: آقاي دكتر جواد كجوري- دكتر محمدرضا دهقاني- خانم ليلا بذرافكن- دكتر ميترا اميني

 تاريخ اجراء: 22 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 36 نفر

 

 10 - كارگاه كليات ارزشيابي دانشجو:

 مجري: خانم دكتر حميده رشادت­جو 

 تاريخ اجراء: 11 آذر ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 32 نفر

   

11- كارگاه ارزشيابي دانشجو به روش MCQ :

 مجري: خانم دكتر حميده رشادت­جو 

 تاريخ اجراء: 12 آذر ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 29 نفر

  

12- كارگاه دانش­پژوهی برای گروههای بالینی:

 مجري: دکتر شهرام زارع

 تاريخ اجراء: 17 بهمن ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 37 نفر

 

 13- كارگاه دانش­پژوهی برای گروههای علوم پایه:

مجري: دکتر شهرام زارع

 تاريخ اجراء: 18 بهمن ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 48 نفر

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89