کارگاه های سال 87

زمان و تعداد و كيفيت كارگاههاي اجراء شده در سال 1387 بشرح زير است:

 

 

 1ـ كارگاه شيوه هاي نوين و پيشرفته باليني دانشجويان و دستياران پزشكي:

 مجري: دكتر مسيح صبوري و آقاي شهرام شايان

 تاريخ اجراء: 30 خردادماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 22 نفر

 

  

2- كارگاه شيوه هاي نوين و پيشرفته باليني دانشجويان و دستياران پزشكي:

 مجري: دكتر مسيح صبوري و آقاي شهرام شايان

 تاريخ اجراء: 1 تيرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 23 نفر

 

  

3- كارگاه PBL  :

 مجري: خانم فتحيه مرتضوي

 تاريخ اجراء: 7 و 8 تيرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 36 نفر

  

 

4- كارگاه مهارتهاي مشاوره با دانشجو:

 مجري: دكتر كوهپايه زاده- خانم دكتر شجري

 تاريخ اجراء: 18 مهرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 45 نفر

  

5- كارگاه مهارتهاي ارتباطي پزشك و بيمار:

 مجري: دكتر سلطاني- دكتر كوهپايه زاده

 تاريخ اجراء: 26 آذرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 30 نفر

   

6- كارگاه آموزش تفكر انتقادي:

 مجري: خانم دكتر بيابانگرد- خانم دكتر شكرآبي

 تاريخ اجراء: 11دي ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 34 نفر

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89