کارگاه های سال 86

   عنوان، تاريخ اجرا و تعداد شركت كنندگان در كارگاههاي اجراء شده در سال 1386 بشرح زير است:

 

1ـ كارگاه پژوهش در آموزش:

 مجري: دكتر محمد حسين زاده

 تاريخ اجراء:  6 و 7  تيرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 39 نفر

 

 2ـ كارگاه OSCE :

 مجري: دکتر شهرام شایان- دکتر مسیح صبوری

 تاريخ اجراء:  29 و 30  تيرماه

تعداد افراد شركت‌ك ننده: 34 نفر

   

3ـ كارگاه روشهاي تدريس:

مجري: دكتر حسن شعباني

 تاريخ اجراء:  30  مهرماه 1 آبان ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 34 نفر

   

4ـ كارگاه گزارش صبحگاهي و log book :

 مجري: دکتر كوروش وحيد شاهي

 تاريخ اجراء: 7 و 8  آذرماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 37 نفر 

 

 

5 ـ كارگاه E.B.M  :

 مجري: آقاي دكتر كوهپايه زاده ـ دكتر برادران

 تاريخ اجراء: 15  و 16

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 24 نفر

 

6 ـ كارگاه مهارتهاي مشاوره با دانشجو:

 مجري: دكتر كوهپايه زاده- دكتر شجري

 تاريخ اجراء: 21 اسفند ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 39 نفر

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89