کارگاه های سال 85

    زمان و تعداد و كيفيت كارگاههاي اجراء شده در سال 1385 بشرح زير است:

 

 

1 - كارگاه راهكارهاي ارتقاء كيفيت آموزش و پژوهش

 مجري:  دکتر رئیس­السادات

 تاريخ اجرا:  13 آبان ماه

 تعداد افراد شركت كننده: 29 نفر

 

 

 2 - كارگاه اصول اخلاق حرفه­اي در پزشكي:

 مجري: دكتر سيد ضياءالدين تابعي- خانم ليلا بذرافكن- آقاي محمدرضا دهقاني

 تاريخ اجرا: 30 خرداد ماه

 تعداد افراد شركت كننده: 22 نفر

 

 3 -كارگاه آموزشي، طراحي آموزشي، الگوها و روش تدريس:

 مجري: دكتر حسن شعباني

 تاريخ اجرا: 15و 16 دي ماه

 تعداد افراد شركت كننده: 32 نفر


 4 - كارگاه ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

 مجري: دكتر فرخي

 تاريخ اجرا: 18 و 19 بهمن ماه

تعداد افراد شركت كننده: 43 نفر

 

 -5 كارگاه پزشكي مبتني بر شواهد EBM :

مجري: دكتر سلطاني ـ دكتر يوسفي

 تاريخ اجراء: 14- 15 بهمن ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 28 نفر

 

  

6- كارگاه E.B.M- clinical (1)   :

 مجري: آقاي دکتر سلطانی- دکتر یوسفی

 تاريخ اجراء: 28 بهمن ماه

تعداد افراد شركت‌ك ننده: 25 نفر

   

7- كارگاه E.B.M- clinical (2)   :

 مجري: آقاي دكتر  سلطانی- دکتر یوسفی

 تاريخ اجراء: 29 بهمن ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 25 نفر

 

  

8- كارگاه آموزش باليني:

 مجري: دكتر حميداله بهادر ـ دكتر شجري

 تاريخ اجراء: 2 و 3  اسفند ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 32 نفر

 

9- كارگاه OSCE :

 مجري: دكتر مسيح صبوري ـ آقاي شهرام شايان

 تاريخ اجراء: 13  اسفند ماه

 تعداد افراد شركت‌ك ننده: 34 نفر

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89