کارگاه های سال 84

     زمان و تعداد و كيفيت كارگاههاي اجراء شده در سال 1384 بشرح زير است:

 

  1ـ كارگاه ارزشيابي و تحليل آزمونها:

 مجري: خانم رينا رضايي ـ خانم دكتر مهوش عليزاده ـ آقاي دكتر سيدحميدرضا طباطبايي

 تاريخ اجراء: 9 آذرماه

 تعداد افراد شركت‌كننده: 30 نفر

 

 

2- كارگاه آناليز و استاندارد نمودن سوالات:

مجري: دکتر محمد حسین زاده- خانم فتحیه مرتضوی

 تاريخ اجراء: 2 آذرماه

 تعداد افراد شركت‌كننده: 26 نفر

 

 

 3- كارگاه مهارتهاي مطالعه:

 مجري: دكتر محمد حسين زاده

 تاريخ اجراء: 24 آذرماه

 تعداد افراد شركت‌كننده: 31 نفر

کارگاه های سال 83
کارگاه های سال 84
کارگاه های سال 85
کارگاه های سال 86
کارگاه های سال 87
کارگاه های سال 88
کارگاه های سال 89
کارگاه های بعد 89